• Bàng Đức
  • Bàng Đức
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1320
  • Phòng Thủ : 980
  • Sinh Lực : 3960
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 114
  • Nội Chính : 62
  • Dũng Võ : 132
  • Trí Mưu : 98
 • Cao Lãm
  • Cao Lãm
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1160
  • Phòng Thủ : 920
  • Sinh Lực : 3480
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 77
  • Dũng Võ : 116
  • Trí Mưu : 92
 • Chân Cơ
  • Chân Cơ
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 60
  • Phòng Thủ : 990
  • Sinh Lực : 180
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 30
  • Nội Chính : 92
  • Dũng Võ : 6
  • Trí Mưu : 99
 • Dương Cổ
  • Dương Cổ
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 990
  • Phòng Thủ : 1290
  • Sinh Lực : 2970
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 139
  • Nội Chính : 131
  • Dũng Võ : 99
  • Trí Mưu : 129
 • Dương Tu
  • Dương Tu
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 50
  • Phòng Thủ : 1060
  • Sinh Lực : 150
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 16
  • Nội Chính : 101
  • Dũng Võ : 5
  • Trí Mưu : 106
 • Đặng Ngải
  • Đặng Ngải
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1310
  • Phòng Thủ : 1360
  • Sinh Lực : 3930
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 144
  • Nội Chính : 118
  • Dũng Võ : 131
  • Trí Mưu : 136
 • Điển Vi
  • Điển Vi
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1460
  • Phòng Thủ : 580
  • Sinh Lực : 4380
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 96
  • Nội Chính : 44
  • Dũng Võ : 146
  • Trí Mưu : 58
 • Giả Hủ
  • Giả Hủ
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 740
  • Phòng Thủ : 1480
  • Sinh Lực : 2220
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 133
  • Nội Chính : 129
  • Dũng Võ : 74
  • Trí Mưu : 148
 • Hạ Hầu Đôn
  • Hạ Hầu Đôn
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1380
  • Phòng Thủ : 890
  • Sinh Lực : 4140
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 138
  • Nội Chính : 106
  • Dũng Võ : 138
  • Trí Mưu : 89
 • Hạ Hầu Uyên
  • Hạ Hầu Uyên
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1390
  • Phòng Thủ : 830
  • Sinh Lực : 4170
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 135
  • Nội Chính : 93
  • Dũng Võ : 139
  • Trí Mưu : 83
 • Hách Chiêu
  • Hách Chiêu
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 1020
  • Phòng Thủ : 1000
  • Sinh Lực : 3060
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 116
  • Nội Chính : 79
  • Dũng Võ : 102
  • Trí Mưu : 100
 • Hứa Chử
  • Hứa Chử
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1450
  • Phòng Thủ : 550
  • Sinh Lực : 4350
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 30
  • Dũng Võ : 145
  • Trí Mưu : 55
 • Lạc Tiến
  • Lạc Tiến
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1290
  • Phòng Thủ : 790
  • Sinh Lực : 3870
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 124
  • Nội Chính : 78
  • Dũng Võ : 129
  • Trí Mưu : 79
 • Lý Điển
  • Lý Điển
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1090
  • Phòng Thủ : 1100
  • Sinh Lực : 3270
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 104
  • Dũng Võ : 109
  • Trí Mưu : 110
 • Mãn Sủng
  • Mãn Sủng
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 830
  • Phòng Thủ : 1050
  • Sinh Lực : 2490
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 109
  • Nội Chính : 107
  • Dũng Võ : 83
  • Trí Mưu : 105
 • Quách Gia
  • Quách Gia
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 350
  • Phòng Thủ : 1490
  • Sinh Lực : 1050
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 93
  • Nội Chính : 128
  • Dũng Võ : 35
  • Trí Mưu : 149
 • Quách Hoài
  • Quách Hoài
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 1010
  • Phòng Thủ : 1030
  • Sinh Lực : 3030
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 96
  • Dũng Võ : 101
  • Trí Mưu : 103
 • Tào Chân
  • Tào Chân
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 960
  • Phòng Thủ : 870
  • Sinh Lực : 2880
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 92
  • Dũng Võ : 96
  • Trí Mưu : 87
 • Tào Ngang
  • Tào Ngang
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 970
  • Phòng Thủ : 950
  • Sinh Lực : 2910
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 107
  • Nội Chính : 98
  • Dũng Võ : 97
  • Trí Mưu : 95
 • Tào Nhân
  • Tào Nhân
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1210
  • Phòng Thủ : 810
  • Sinh Lực : 3630
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 127
  • Nội Chính : 64
  • Dũng Võ : 121
  • Trí Mưu : 81
 • Tào Phi
  • Tào Phi
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1000
  • Phòng Thủ : 1170
  • Sinh Lực : 3000
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 100
  • Nội Chính : 120
  • Dũng Võ : 100
  • Trí Mưu : 117
 • Tào Tháo
  • Tào Tháo
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1110
  • Phòng Thủ : 1410
  • Sinh Lực : 3330
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 150
  • Nội Chính : 144
  • Dũng Võ : 111
  • Trí Mưu : 141
Tướng Ngụy
Xem Thêm
 • Bàng Thống
  • Bàng Thống
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 530
  • Phòng Thủ : 1480
  • Sinh Lực : 1590
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 121
  • Nội Chính : 126
  • Dũng Võ : 53
  • Trí Mưu : 148
 • Gia Cát Lượng
  • Gia Cát Lượng
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 590
  • Phòng Thủ : 1500
  • Sinh Lực : 1770
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 141
  • Nội Chính : 146
  • Dũng Võ : 59
  • Trí Mưu : 150
 • Hạ Hầu Bá
  • Hạ Hầu Bá
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 1080
  • Phòng Thủ : 990
  • Sinh Lực : 3240
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 103
  • Nội Chính : 70
  • Dũng Võ : 108
  • Trí Mưu : 99
 • Hoàng Nguyệt Anh
  • Hoàng Nguyệt Anh
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 480
  • Phòng Thủ : 1350
  • Sinh Lực : 1440
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 86
  • Nội Chính : 131
  • Dũng Võ : 48
  • Trí Mưu : 135
 • Hoàng Trung
  • Hoàng Trung
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1430
  • Phòng Thủ : 910
  • Sinh Lực : 4290
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 133
  • Nội Chính : 80
  • Dũng Võ : 143
  • Trí Mưu : 91
 • Khương Duy
  • Khương Duy
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1350
  • Phòng Thủ : 1380
  • Sinh Lực : 4050
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 139
  • Nội Chính : 103
  • Dũng Võ : 135
  • Trí Mưu : 138
 • Lưu Bị
  • Lưu Bị
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1130
  • Phòng Thủ : 1130
  • Sinh Lực : 3390
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 116
  • Nội Chính : 119
  • Dũng Võ : 113
  • Trí Mưu : 113
 • Mã Siêu
  • Mã Siêu
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1480
  • Phòng Thủ : 680
  • Sinh Lực : 4440
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 136
  • Nội Chính : 41
  • Dũng Võ : 148
  • Trí Mưu : 68
 • Mã Vân Lộc
  • Mã Vân Lộc
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1230
  • Phòng Thủ : 750
  • Sinh Lực : 3690
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 117
  • Nội Chính : 64
  • Dũng Võ : 123
  • Trí Mưu : 75
 • Nghiêm Nhan
  • Nghiêm Nhan
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 1070
  • Phòng Thủ : 880
  • Sinh Lực : 3210
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 103
  • Nội Chính : 85
  • Dũng Võ : 107
  • Trí Mưu : 88
 • Ngô Ý
  • Ngô Ý
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 950
  • Phòng Thủ : 870
  • Sinh Lực : 2850
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 89
  • Dũng Võ : 95
  • Trí Mưu : 87
 • Ngụy Diên
  • Ngụy Diên
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1400
  • Phòng Thủ : 1050
  • Sinh Lực : 4200
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 125
  • Nội Chính : 75
  • Dũng Võ : 140
  • Trí Mưu : 105
 • Pháp Chính
  • Pháp Chính
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 660
  • Phòng Thủ : 1320
  • Sinh Lực : 1980
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 116
  • Nội Chính : 109
  • Dũng Võ : 66
  • Trí Mưu : 132
 • Quan Vũ
  • Quan Vũ
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1480
  • Phòng Thủ : 1140
  • Sinh Lực : 4440
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 145
  • Nội Chính : 94
  • Dũng Võ : 148
  • Trí Mưu : 114
 • Trần Đáo
  • Trần Đáo
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1160
  • Phòng Thủ : 890
  • Sinh Lực : 3480
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 75
  • Dũng Võ : 116
  • Trí Mưu : 89
 • Triệu Vân
  • Triệu Vân
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1460
  • Phòng Thủ : 1150
  • Sinh Lực : 4380
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 140
  • Nội Chính : 99
  • Dũng Võ : 146
  • Trí Mưu : 115
Tướng Thục
Xem Thêm
 • Cam Ninh
  • Cam Ninh
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1440
  • Phòng Thủ : 1140
  • Sinh Lực : 4320
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 133
  • Nội Chính : 28
  • Dũng Võ : 144
  • Trí Mưu : 114
 • Chu Du
  • Chu Du
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1090
  • Phòng Thủ : 1460
  • Sinh Lực : 3270
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 149
  • Nội Chính : 130
  • Dũng Võ : 109
  • Trí Mưu : 146
 • Chu Thái
  • Chu Thái
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1390
  • Phòng Thủ : 740
  • Sinh Lực : 4170
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 118
  • Nội Chính : 58
  • Dũng Võ : 139
  • Trí Mưu : 74
 • Đại Kiều
  • Đại Kiều
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 150
  • Phòng Thủ : 1000
  • Sinh Lực : 450
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 32
  • Nội Chính : 109
  • Dũng Võ : 15
  • Trí Mưu : 100
 • Gia Cát Cẩn
  • Gia Cát Cẩn
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 440
  • Phòng Thủ : 1030
  • Sinh Lực : 1320
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 98
  • Nội Chính : 113
  • Dũng Võ : 44
  • Trí Mưu : 103
 • Hoàng Cái
  • Hoàng Cái
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1170
  • Phòng Thủ : 910
  • Sinh Lực : 3510
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 113
  • Nội Chính : 91
  • Dũng Võ : 117
  • Trí Mưu : 91
 • Lỗ Túc
  • Lỗ Túc
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 850
  • Phòng Thủ : 1400
  • Sinh Lực : 2550
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 124
  • Nội Chính : 136
  • Dũng Võ : 85
  • Trí Mưu : 140
 • Lữ Mông
  • Lữ Mông
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1240
  • Phòng Thủ : 1360
  • Sinh Lực : 3720
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 140
  • Nội Chính : 119
  • Dũng Võ : 124
  • Trí Mưu : 136
 • Lục Kháng
  • Lục Kháng
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 980
  • Phòng Thủ : 1330
  • Sinh Lực : 2940
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 140
  • Nội Chính : 129
  • Dũng Võ : 98
  • Trí Mưu : 133
 • Lục Tốn
  • Lục Tốn
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1060
  • Phòng Thủ : 1450
  • Sinh Lực : 3180
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 146
  • Nội Chính : 131
  • Dũng Võ : 106
  • Trí Mưu : 145
 • Thái Sử Từ
  • Thái Sử Từ
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1430
  • Phòng Thủ : 1000
  • Sinh Lực : 4290
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 126
  • Nội Chính : 89
  • Dũng Võ : 143
  • Trí Mưu : 100
 • Tiểu Kiều
  • Tiểu Kiều
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 160
  • Phòng Thủ : 1020
  • Sinh Lực : 480
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 31
  • Nội Chính : 107
  • Dũng Võ : 16
  • Trí Mưu : 102
 • Tôn Kiên
  • Tôn Kiên
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1270
  • Phòng Thủ : 1040
  • Sinh Lực : 3810
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 131
  • Nội Chính : 102
  • Dũng Võ : 127
  • Trí Mưu : 104
 • Tôn Quyền
  • Tôn Quyền
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1030
  • Phòng Thủ : 1210
  • Sinh Lực : 3090
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 118
  • Nội Chính : 135
  • Dũng Võ : 103
  • Trí Mưu : 121
 • Tôn Sách
  • Tôn Sách
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1410
  • Phòng Thủ : 1050
  • Sinh Lực : 4230
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 141
  • Nội Chính : 106
  • Dũng Võ : 141
  • Trí Mưu : 105
 • Tôn Thượng Hương
  • Tôn Thượng Hương
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1310
  • Phòng Thủ : 1030
  • Sinh Lực : 3930
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 118
  • Nội Chính : 96
  • Dũng Võ : 131
  • Trí Mưu : 103
 • Trình Phổ
  • Trình Phổ
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1120
  • Phòng Thủ : 1100
  • Sinh Lực : 3360
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 120
  • Nội Chính : 104
  • Dũng Võ : 112
  • Trí Mưu : 110
Tướng Ngô
Xem Thêm
 • Cao Thuận
  • Cao Thuận
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1210
  • Phòng Thủ : 770
  • Sinh Lực : 3630
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 121
  • Nội Chính : 64
  • Dũng Võ : 121
  • Trí Mưu : 77
 • Chúc Dung
  • Chúc Dung
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1200
  • Phòng Thủ : 410
  • Sinh Lực : 3600
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 33
  • Dũng Võ : 120
  • Trí Mưu : 41
 • Chung Hội
  • Chung Hội
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 650
  • Phòng Thủ : 1170
  • Sinh Lực : 1950
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 107
  • Nội Chính : 101
  • Dũng Võ : 65
  • Trí Mưu : 117
 • Công Tôn Toản
  • Công Tôn Toản
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1170
  • Phòng Thủ : 980
  • Sinh Lực : 3510
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 120
  • Nội Chính : 64
  • Dũng Võ : 117
  • Trí Mưu : 98
 • Điền Phong
  • Điền Phong
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 410
  • Phòng Thủ : 1300
  • Sinh Lực : 1230
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 104
  • Nội Chính : 122
  • Dũng Võ : 41
  • Trí Mưu : 130
 • Điêu Thuyền
  • Điêu Thuyền
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 370
  • Phòng Thủ : 1130
  • Sinh Lực : 1110
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 23
  • Nội Chính : 91
  • Dũng Võ : 37
  • Trí Mưu : 113
 • Đổng Trác
  • Đổng Trác
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1220
  • Phòng Thủ : 970
  • Sinh Lực : 3660
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 106
  • Nội Chính : 26
  • Dũng Võ : 122
  • Trí Mưu : 97
 • Gia Cát Đản
  • Gia Cát Đản
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 930
  • Phòng Thủ : 900
  • Sinh Lực : 2790
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 105
  • Nội Chính : 96
  • Dũng Võ : 93
  • Trí Mưu : 90
 • Hà Tiến
  • Hà Tiến
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 510
  • Phòng Thủ : 60
  • Sinh Lực : 1530
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 51
  • Nội Chính : 51
  • Dũng Võ : 51
  • Trí Mưu : 6
 • Hàn Toại
  • Hàn Toại
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 900
  • Phòng Thủ : 980
  • Sinh Lực : 2700
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 116
  • Nội Chính : 78
  • Dũng Võ : 90
  • Trí Mưu : 98
 • Hoa Đà
  • Hoa Đà
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 90
  • Phòng Thủ : 950
  • Sinh Lực : 270
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 15
  • Nội Chính : 100
  • Dũng Võ : 9
  • Trí Mưu : 95
 • Hoa Hùng
  • Hoa Hùng
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1290
  • Phòng Thủ : 780
  • Sinh Lực : 3870
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 115
  • Nội Chính : 55
  • Dũng Võ : 129
  • Trí Mưu : 78
 • Kỷ Linh
  • Kỷ Linh
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1170
  • Phòng Thủ : 710
  • Sinh Lực : 3510
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 68
  • Dũng Võ : 117
  • Trí Mưu : 71
 • Lữ Bố
  • Lữ Bố
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1500
  • Phòng Thủ : 610
  • Sinh Lực : 4500
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 135
  • Nội Chính : 35
  • Dũng Võ : 150
  • Trí Mưu : 61
 • Lữ Linh Khởi
  • Lữ Linh Khởi
  • Phẩm chất : Thần Tướng
  • Tấn Công : 1350
  • Phòng Thủ : 560
  • Sinh Lực : 4050
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 131
  • Nội Chính : 28
  • Dũng Võ : 135
  • Trí Mưu : 56
 • Lư Thực
  • Lư Thực
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 890
  • Phòng Thủ : 1150
  • Sinh Lực : 2670
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 122
  • Nội Chính : 118
  • Dũng Võ : 89
  • Trí Mưu : 115
 • Lý Nghiêm
  • Lý Nghiêm
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 1070
  • Phòng Thủ : 960
  • Sinh Lực : 3210
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 95
  • Dũng Võ : 107
  • Trí Mưu : 96
 • Mạnh Hoạch
  • Mạnh Hoạch
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1220
  • Phòng Thủ : 600
  • Sinh Lực : 3660
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 108
  • Nội Chính : 63
  • Dũng Võ : 122
  • Trí Mưu : 60
 • Nhan Lương
  • Nhan Lương
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 1300
  • Phòng Thủ : 590
  • Sinh Lực : 3900
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 113
  • Nội Chính : 44
  • Dũng Võ : 130
  • Trí Mưu : 59
 • Thái Văn Cơ
  • Thái Văn Cơ
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 150
  • Phòng Thủ : 1060
  • Sinh Lực : 450
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 25
  • Nội Chính : 115
  • Dũng Võ : 15
  • Trí Mưu : 106
 • Thẩm Phối
  • Thẩm Phối
  • Phẩm chất : Lương Tướng
  • Tấn Công : 770
  • Phòng Thủ : 1070
  • Sinh Lực : 2310
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 109
  • Nội Chính : 93
  • Dũng Võ : 77
  • Trí Mưu : 107
 • Trần Cung
  • Trần Cung
  • Phẩm chất : Danh Tướng
  • Tấn Công : 770
  • Phòng Thủ : 1250
  • Sinh Lực : 2310
  • Tốc Độ : --
  • Thống Soái : 112
  • Nội Chính : 115
  • Dũng Võ : 77
  • Trí Mưu : 125
Tướng Trung Lập
Xem Thêm