Cẩm Nang

Giới thiệu

Cuối thời Hán Linh Đế, nạn Ngoại Thích và Hoạn Quan trở nên nghiêm trọng, đã tạo nền móng cho cuộc khởi nghĩa Giặc Khăn Vàng do huynh đệ Trương Giác, Trương Bảo dẫn đầu. Trong ngoài triều đình đều không thể lo cho chính mình, dân chúng lầm than không kể xiết.

Là một trong những biện pháp để khắc phục nạn giặc cướp được áp dụng, rằng các chư hầu cát cứ được phép chiêu binh mãi mã, tự bảo vệ chính mình. Nổi bật nhất trong đó có: Đổng Trác, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Mã Đằng, Công Tôn Toản,… Người vì xã tắc mà chinh chiến dẹp giặc, phò vua giúp nước cũng có, người vì chiếm lĩnh thành trì phát triển bản thân cũng nhiều không kể.

Phục Long

Giữa thời loạn lạc, tập hợp các thế lực chư hầu cát cứ, công thành xưng đế, thống nhất giang sơn là chí lớn mà các bậc minh chủ hướng đến. Và ở Phục Long, chư vị sẽ có thể làm được điều đó. Dĩ nhiên con đường bá nghiệp ấy tất không dễ dàng.

Ở giai đoạn đầu, Chúa công sẽ trở thành 1 vị tướng quân trong các thế lực chư hầu, lập uy danh qua từng trận công thành chiếm đất, thăng quan tiến chức. Sau đó, chớp lấy thời cơ, xưng đế mở ra 1 triều đại của riêng mình là điều hoàn toàn có thể.

Trung thần giúp nước hay Minh quân xã tắc, tùy theo quyết định của Chúa công!

Top