Cẩm Nang

Chỉ Số Tướng

K hi đã chiêu mộ về cho mình các tướng tài hùng mạnh, Chúa công cần hiểu rõ các thông tin từng tướng để từ đó sắp xếp bày binh một cách hợp lý nhất. Từ đó, hiểu binh dụng binh, tất chiến tất thắng!

Hệ thống chỉ số Tướng

Mỗi Tướng só 8 chỉ số thuộc tính, phân thành 2 nhóm: Thuộc tính và Tiềm lực.

Phục Long

Thuộc tính
  • Tấn Công: Tăng tấn công cho đội quân, 10 điểm tăng 1%.
  • Phòng Thủ: Tăng phòng thủ cho đội quân, 10 điểm tăng 1%.
  • Sinh Lực: Tăng sinh lực khi Đấu tướng, 1 điểm = 1 sinh lực.
  • Tốc Độ: Ảnh hưởng thứ tự chiến đấu khi tham gia Đội chiến, Đoàn chiến, 1 điểm = 1 tốc độ.
Tiềm lực
  • Thống Soái: Tăng số lính dẫn theo trong hình thức Đội chiến và Đoàn chiến, 1 điểm = 100 lính.
  • Nội Chính: 1 điểm nội chính tăng 1% sinh lực khi đấu tướng, 1% sản lượng tài nguyên, 1% tốc độ xây kiến trúc.
  • Dũng Võ: 1 điểm dũng võ tăng 30 tấn công, 30 sinh lực.
  • Mưu Trí: 1 điểm mưu trí tăng 10 phòng thủ, ảnh hưởng hiệu quả khi dùng mưu kế.
Bảo Vật
  • Có thể sử dụng Bảo vật để tăng thêm các điểm chỉ số. Mỗi Bảo vật có tác dụng hỗ trợ khác nhau và giới hạn trong 1 thời gian nhất định.

Phục Long

Top