Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bàng Thống

Bàng Thống

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:530
 • Phòng Thủ:1480
 • Sinh Lực:1590
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:121 1.20
 • Nội Chính:126 1.29
 • Dũng Võ:53 0.66
 • Trí Mưu:148 1.50

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top