Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trình Phổ

Trình Phổ

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1120
 • Phòng Thủ:1100
 • Sinh Lực:3360
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:120 1.20
 • Nội Chính:104 1.01
 • Dũng Võ:112 1.09
 • Trí Mưu:110 1.10

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top