Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lý Điển

Lý Điển

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1090
 • Phòng Thủ:1100
 • Sinh Lực:3270
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.17
 • Nội Chính:104 1.10
 • Dũng Võ:109 1.15
 • Trí Mưu:110 1.16

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top