Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hách Chiêu

Hách Chiêu

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1020
 • Phòng Thủ:1000
 • Sinh Lực:3060
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:116 1.05
 • Nội Chính:79 0.76
 • Dũng Võ:102 0.94
 • Trí Mưu:100 0.92

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top