Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hạ Hầu Bá

Hạ Hầu Bá

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1080
 • Phòng Thủ:990
 • Sinh Lực:3240
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:103 0.98
 • Nội Chính:70 0.72
 • Dũng Võ:108 1.02
 • Trí Mưu:99 0.95

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top