Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Bình

Quan Bình

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1060
 • Phòng Thủ:870
 • Sinh Lực:3180
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:101 0.97
 • Nội Chính:77 0.78
 • Dũng Võ:106 1.01
 • Trí Mưu:87 0.86

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top