Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Đại

Mã Đại

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1090
 • Phòng Thủ:710
 • Sinh Lực:3270
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:105 1.15
 • Nội Chính:69 0.84
 • Dũng Võ:109 1.19
 • Trí Mưu:71 0.86

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top